Inhoud

1. Toepassingsgebied
2. Sluiten van de overeenkomst
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendvoorwaarden
6. Eigendomsvoorbehoud
7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
8. Inwisselen van actie-waardebonnen
9. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van AixSwiss B.V. (hierna te noemen "de verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten tussen een consument of een ondernemer (hierna te noemen "de klant") en de verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden aangeboden in de webwinkel van de verkoper. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant in de overeenkomst wordt hierbij verworpen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon, of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiten van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de webwinkel van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de zijde van de verkoper, maar zijn bedoeld om de klant de mogelijkheid te geven een bindende order te plaatsen.
2.2 De klant kan een order plaatsen via het online orderformulier, dat onderdeel uitmaakt van de webwinkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, geeft de klant, door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten, voor de goederen in het winkelmandje een wettelijk bindende, contractueel geldige order af.

2.3 De verkoper kan de order van de klant binnen vijf dagen aannemen,

• door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
• door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
• door de klant, nadat deze de bestelling heeft geplaatst, om betaling te vragen.

Is er sprake van meerdere van bovengenoemde alternatieven, dan komt de overeenkomst tot stand op het eerste moment dat een van bovengenoemde alternatieven zich voordoet. De termijn voor het aanvaarden van de order begint op de dag na het verzenden van de order door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het verzenden van de order. Indien de verkoper de order van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, dan wordt dit beschouwd als een afwijzing van de order, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het plaatsen van een order via het online orderformulier van de verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en, samen met deze AV, in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd, nadat deze zijn bestelling heeft verzonden. Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst gearchiveerd op de website van de verkoper en kan hij door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligd klantaccount. Hiervoor dient de klant de daarvoor bedoelde inloggegevens in te voeren en geldt als voorwaarde, dat hij, voordat hij zijn bestelling verzendt, een klantaccount heeft aangemaakt in de webwinkel van de verkoper.

2.5 Alvorens via het online bestelformulier van de verkoper een bindende bestelling te plaatsen, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen, door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te herkennen, kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm kan worden vergroot. De klant kan tijdens het elektronisch bestelproces de invoer van gegevens corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, tot het moment dat – door middel van het klikken op de bestelknop - het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.7 Het afhandelen van bestellingen en opnemen van contact vindt over het algemeen plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen, dat het door hem voor het verwerken van bestellingen opgegeven e-mailadres correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails ook op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters, moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten kunnen in principe gebruikmaken van een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die, op het moment van het sluiten van de overeenkomst, geen ingezetenen zijn van een lidstaat van de Europese Unie en van wie de enige woonplaats en het afleveradres zich, op het moment van het sluiten van de overeenkomst, buiten de Europese Unie bevinden.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen, inclusief de wettelijk geldende btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijving apart vermeld.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen, in individuele gevallen, extra kosten ontstaan, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld, als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant wel de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De beschikbare betalingsmogelijkheden worden aan de klant meegedeeld in de webwinkel van de verkoper.
4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling via een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen: "PayPal"), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Indien voor de betaalwijze Kopen op Rekening is gekozen, is betaling verschuldigd, nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet, tenzij anders overeengekomen, binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur, zonder aftrek, worden betaald. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode Kopen op Rekening uitsluitend aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betaalmethode te weigeren, als het opgegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de webwinkel wijzen op een overeenkomstige betalingsbeperking.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden goederen geleverd door ze te verzenden naar het door de klant opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de afhandeling van de transactie.

5.2 Worden de verzonden goederen door het transportbedrijf naar de verkoper teruggestuurd, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, dan dient de klant de kosten voor de mislukte verzending te dragen. Dit geldt niet, als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat het onmogelijk was om de goederen te leveren, of als hij tijdelijk verhinderd was om de aangeboden service te accepteren, tenzij de verkoper hem redelijk van tevoren op de hoogte heeft gesteld van deze service. Voorts is dit met betrekking tot de kosten van toezending niet van toepassing, indien de klant zijn herroepingsrecht rechtsgeldig uitoefent. Voor de retourkosten geldt, bij een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, de in het herroepingsbeleid van de verkoper ter zake getroffen regeling.

5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Verstuurt de verkoper de goederen voordat ze zijn betaald, dan behoudt hij zich het eigendomsrecht voor, tot de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

7.1 Indien de gekochte zaak gebreken vertoont, dan gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht om, in het geval van geleverde goederen met duidelijke transportschade, hierover beklag te doen bij de betreffende transporteur en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Doet de klant dit niet, dan heeft dat geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken bij gebreken.

8) Inwisselen van actie-waardebonnen

8.1 Waardebonnen, die door de verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promotiecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actie-waardebonnen" genoemd), kunnen alleen worden ingewisseld in de webwinkel van de verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie, mits een dergelijke beperking voortvloeit uit de inhoud van de actie-waardebon.

8.3 Actie-waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Bij één bestelling kunnen ook meerdere actie-waardebonnen worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de actie-waardebon. Een eventueel resterend tegoed wordt door de verkoper niet uitbetaald.

8.6 Als de waarde van de actie-waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, dan kan een van de andere, door de verkoper aangeboden, betaalmethoden worden gekozen om het verschil te betalen.

8.7 Het bedrag van een actie-waardebon wordt niet uitbetaald in contanten en is niet rentedragend.

8.8 Het bedrag van de actie-waardebon wordt niet terugbetaald, als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de actie-waardebon zijn betaald, terugstuurt in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

8.9 De actie-waardebon is overdraagbaar. De verkoper kan betaling door middel van de actie-waardebon, met bevrijdende werking, aanvaarden van de betreffende bezitter, die de actie-waardebon inwisselt in de webwinkel van de verkoper. Dit geldt niet, als de verkoper bekend is, of sterk vermoedt, dat de betreffende houder onbevoegd, handelingsonbekwaam of vertegenwoordigingsonbevoegd is om de actie-waardebon te gebruiken.

9) Alternatieve geschillenbeslechting

9.1 De Europese Commissie biedt op internet een platform aan voor beslechting van onlinegeschillen. Het is bereikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen, die voortvloeien uit online aankoop- of dienstverleningsovereenkomsten, waarbij een consument betrokken is.

9.2 De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een dergelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten, maar is in het algemeen wel bereid om dit te doen.