Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is, die een legale transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn/haar commerciële noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een door u genoemde derde partij die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Afwijkend van het bovenstaande bedraagt de herroepingstermijn, in het geval van een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (AixSwiss B.V., Eurode-Park 1-87, 6461 KB Kerkrade, Nederland, Tel.: +49 (0) 2406 8042 468, e-mail: info@nupure.net) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij door u op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als door u voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden aan u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling opschorten totdat we de goederen hebben terugontvangen, of totdat u het bewijs heeft geleverd dat de goederen door u zijn teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk aan ons te retourneren of te overhandigen, in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons heeft geïnformeerd over het herroepen van deze overeenkomst. Aan de voorwaarden voor de termijn is voldaan, als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.
Voor waardeverlies van de goederen hoeft u enkel te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen, die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten, die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen ingezetene zijn van een lidstaat van de Europese Unie en van wie de enige woonplaats en het leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

Algemene informatie

 1. Vermijd beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen aan ons terug in de originele verpakking en met alle accessoires en verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Bent u niet meer in bezit van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.
 2. Stuur de goederen niet op zodanige aan ons terug, dat de vracht door ons moet worden opgehaald.
 3. Houd er rekening mee dat bovenstaande punten 1 en 2 geen voorwaarden zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

  B. Annuleringsformulier

  Wilt u de overeenkomst herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

  Aan
  AixSwiss B.V.
  Eurode-Park 1-87
  6461 KB Kerkrade
  Nederland
  E-Mail: info@nupure.com

  Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

  _______________________________________________________
  _______________________________________________________
  Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
  ________________________________________________________
  Naam van de consument(en)
  ________________________________________________________
  Adres van de consument(en)
  ________________________________________________________
  Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
  _________________________
  Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is